Kraakheldere Voorwaarden 3.0

Aanmelding en registratie bij Assurtief vindt plaats onder de volgende kraakheldere voorwaarden, spelregels en vooral bedoelingen, gebaseerd op zeven aandachtspunten:

  • De doelstelling van Assurtief is het bieden van een platform voor samenwerking aan risicobewuste ondernemingen en instellingen. Het doorlopend blijven stimuleren van het risicobewustzijn van de deelnemers én hun directe omgeving. Het risico houdt immers niet op de (erf)grens van een deelnemer op. Alle inspanningen beogen het optimaliseren van de continuïteit en het minimaliseren van de schadelast binnen de groep deelnemers, mede door in nauw overleg met verzekeraar(s) preventiemaatregelen te nemen of te verbeteren. Naast meer bedrijfscontinuïteit leidt dat tot een lagere risicopremie of voorkoming van substantiële premieverhogingen.
  • Communicatie tussen de deelnemer en Assurtief vindt exclusief plaats tussen deze twee partijen en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en uiterste goeder trouw. Assurtief communiceert uitsluitend met de deelnemer, behalve in het geval de deelnemer nadrukkelijk schriftelijke toestemming aan Assurtief heeft verleend om dat met derden te doen. De hierna genoemde beperking van de aansprakelijkheid blijft ook in dat geval volledig van kracht en de deelnemer vrijwaart Assurtief van eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden, omdat Assurtief in dat geval namens de deelnemer met derden communiceert.
  •  
  • Aan de gratis registratie bij Assurtief kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien Assurtief met de deelnemer en eventuele raadplegers van de website geen overeenkomst aangaat. Assurtief adviseert de deelnemer niet, evenmin bemidddelt Assurtief bij het tot stand komen of in stand houden van enige overeenkomst, dus ook geen overeenkomst van verzekering, waarvan verzekeraars de premies en condities bepalen. Assurtief helpt de deelnemer zijn eigen keuzes te maken en bevordert het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Derhalve aanvaardt Assurtief geen enkele aansprakelijkheid verband houdend met enige contractuele aansprakelijkheid en/of (zuivere) vermogensschade, voortvloeiende uit (vermeende) adviezen, aanbevelingen et cetera. De gebruikelijke wettelijke (bedrijfs)aansprakelijkheid blijft uiteraard in stand.
  • Assurtief is geen partij in enige overeenkomst tussen de deelnemers en verzekeraars, tussenpersonen, adviseurs, beursmakelaars, experts, accountants et cetera, zonder uitsluiting van enige andere partij.
  • Indien er naar het oordeel van Assurtief sprake is van een zodanige situatie en/of overtreding van wet- en regelgeving, dat die mogelijk een groot of ernstig gevaar, materieel of immaterieel, oplevert voor de omgeving en/of mens en dier zal Assurtief bevoegde instanties kunnen of zelfs moeten informeren en/of aangifte doen bij de politie zonder overleg met de deelnemer. Zo mogelijk en indien dat verantwoord is, in beide gevallen naar het oordeel van Assurtief, zal Assurtief de deelnemer daarvan (of van het voornemen) in kennis stellen, geheel in de lijn die past bij de open en eerlijke communicatie tussen de deelnemer en Assurtief.
  • Er bestaat geen 'recht op registratie'. Aanmelding door de deelnemer kan door Assurtief zonder expliciete opgaaf van reden worden geweigerd, dan wel op een later tijdstip worden doorgehaald. Indien gewenst én het naar het oordeel van Assurtief mogelijk is, zal Assurtief -onverplicht- schriftelijk of mondeling aan de deelnemer een aanwijzing of toelichting geven van de reden van weigering of royement van de deelnemer. Royement kan ook op elk moment op schriftelijk verzoek van de deelnemer plaatsvinden, indien gewenst ook zonder opgaaf van reden. Ingeval van doorhaling gaat de deelnemer akkoord met vermelding van de doorhaling in het register, met uitsluitend de toevoeging of de doorhaling op verzoek van de deelnemer (G1) of Assurtief (G2) heeft plaatsgevonden. Indien het naar het oordeel van Assurtief door de deelnemer aannemelijk is gemaakt dat de deelnemer zich niet zelf heeft aangemeld, maar dat iemand anders dat zonder zijn toestemming heeft gedaan zal de deelnemer geheel worden verwijderd uit de deelnemerslijst.
  • Monitoring van de bedrijven zal overwegend plaatsvinden door korte en onaangekondigde bezoeken (zie bij persberichten 'Inspecteurs maken netjes een afspraak'). Zowel tijdens openingsuren én daarbuiten, zonder uitsluiting van andere (technische) mogelijkheden en/of informatiebronnen. Beoordeling zal enerzijds plaatsvinden op de objectief te beoordelen zaken zoals die voortvloeien uit de aan de deelnemer gestelde vragen bij de aanmelding, anderzijds subjectief door beoordeling van de houding en opstelling van de deelnemer ten aanzien van risico-reductie in algemene zin. Assurtief zal geen eisen kunnen stellen, zoals een contractspartner als een verzekeraar of risicodrager dat wel kan doen, maar verlangt van de deelnemer wel een pro-actieve houding en constructieve medewerking indien in de -besloten- communicatie tussen Assurtief en de deelnemer zaken aan de orde komen die het doel van risicoreductie hebben. Aangezien deze subjectieve beoordeling zich moeilijk tot niet laat definiëren of formuleren, spreken beide partijen af zich bij een geschil of verschil van inzichten, elkaar de vrijheid te gunnen en dus hebben zowel de deelnemer als Assurtief het recht het contact te verbreken en de actieve registratie te beëindigen, met dien verstande dat de status 'geroyeerd' (en door wie) in de deelnemerslijst op de website zichtbaar blijft.
  • De statusvermelding, die in de toekomst voor iedereen te zien is op de website van Assurtief onder 'deelnemers', is bij aanmelding in eerste instantie automatisch A. De geregistreerde bedrijven worden door Assurtief op de website zichtbaar gemaakt zodra er een substantieel aantal bedrijven zich als deelnemer hebben aangemeld. Assurtief bepaalt op een (onbepaald) later tijdstip of deelnemers in aanmerking komen voor de AA-status of de AAA-status. Klik hier voor meer informatie over de statusvermelding. In belangrijke mate wordt de status bepaald door de ligging, afstand en type van de aangrenzende bedrijven en eventuele medegebruikers én of deze bedrijven inclusief álle eventuele (mede)gebruikers of huurders ook deelnemer van Assurtief zijn. Ook kan er sprake zijn van een triple-A-situatie indien er geen enkele invloed is van belendingen. Over het algemeen zal een particuliere belending worden gezien als een ongevaarlijke belending, die gelijk wordt gesteld aan een 'deelnemer van Assurtief'.

Direct aanmelden

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage

(zie ook "Disclaimer & Privacy")