Maak werk van échte preventie

Duurzaam voorkomen

Elke brand minder is pure winst. Profileer u als een verzekeraar die échte preventie en duurzaamheid een warm hart toedraagt. Uw hulp is van groot belang en noodzakelijk om échte preventie op de kaart te zetten.

Sponsor de toekomst

Een gezamenlijke en strategische aanpak om het risicobewustzijn te bevorderen biedt álle betrokkenen grote voordelen, de klant, verzekeraars en adviseurs. Ook ons milieu is gebaat bij minder branden. Assurtief is een marktbreed platform voor verzekerden, ongeacht waar of via wie zij verzekerd zijn. Om het platform aan verzekerden kosteloos te kunnen (blijven) aanbieden is sponsoring noodzakelijk. Wat is úw antwoord op de vragen: 'Blijft het gratis'? en 'Is er voldoende urgentie'? 

Kies gericht

Assurtief maakt het mogelijk om gericht juist de risicobewuste verzekerden de scherpste premie in het vooruitzicht te stellen. Ook wordt u een uniek kanaal geboden om de betere verzekerden aan te trekken. Assurtief maakt schadelastbeheersing efficiënt en eenvoudig. Investeren in Assurtief is snel rendabel en is een doeltreffende manier om bedrijven die preventie echt serieus nemen aan u te binden.

Iedereen kan meedoen!

Niet alleen verzekeraars, maar ook gevolmachtigden, adviseurs, assurantiemakelaars, inspectie- en beveiligingsbedrijven, taxateurs, brandweer en overheden kunnen het initiatief steunen. Neem voor informatie contact op.

Unieke informatie, triple A

Assurtief is een platform voor iedereen. Voor verzekeraars een centrale plaats waar essentiële informatie over het totale risico beschikbaar is. Niet alleen (nieuwe) informatie over de (elders verzekerde) belendingen, maar ook over (mede)huurders en/of (mede)gebruikers. Dat is vooral van belang bij gebouwen waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn of indien er sprake is van geconcentreerde bebouwing. Die informatie komt tot uitdrukking in de status die de deelnemer krijgt in het register van deelnemers op de website van Assurtief. De AA-status betekent dat alle gebruikers van hetzelfde gebouw deelnemer van Assurtief zijn. Bij de triple-A-status zijn zowel alle belendingen én alle gebruikers van die gebouwen of percelen deelnemer van Assurtief.

Efficiënte preventiesturing

Assurtief bundelt de krachten van beïnvloeding van het gedrag, óver de grenzen van bedrijven en verzekeraars heen.

Bedrijven kunnen zich positief onderscheiden als risicobewuste ondernemers, die vanuit intrinsieke motivatie preventief handelen. Minstens zo belangrijk, de bedrijven die zich niet aanmelden worden indirect ook 'zichtbaar'. Om dat te realiseren is het van essentiëel belang dat verzekeraars hun verzekerden stimuleren zich aan te melden.

Segmentering, meer rendement

Binnen de groep risicobewuste ondernemers zijn minder schades te verwachten. Assurtief zal bovendien het aanwezige risicobewustzijn via de Assurtiefmethode blijven optimaliseren en actief stimuleren. Op korte termijn zijn forse structurele besparingen te realiseren op zowel de uitkeringen als de inspectiekosten.

Positieve profilering

Verzekeraars kunnen zich via Assurtief onderscheiden als een verzekeraar die goed in de markt ligt, het klantbelang centraal stelt en een gezond verzekeringsklimaat nastreeft.

Screening brandportefeuille

Door verzekerden actief te stimuleren zich aan te melden, vindt door zelfselectie een opschoning van de brandportefeuille plaats. Mogelijk in combinatie met een aantrekkelijke aanbieding. Indien een verzekerde niet op uw (eventueel herhaalde) aanbod ingaat, is het zaak juist déze verzekerden onder de loupe te nemen...

Selectief inspecteren

Het is niet uitgesloten dat een verzekerde zich bewúst niet aanmeldt. Hij voldoet mogelijk niet aan de basiscriteria en/of een onaangekondigd bezoek wordt niet op prijs gesteld. Indien er sprake is van illegale activiteiten is dat wel met zekerheid aan te nemen. Opvallend wordt het als veel bedrijven in de directe omgeving zich hebben aangemeld en een kleine minderheid niet, óf juist rijkelijk laat, min of meer gedwongen om negatief opvallen te voorkomen. Door dat inzicht wordt veel gerichter inspecteren mogelijk. Juist óók bij die bedrijven waar dat kostentechnisch tot nu toe niet rendabel is. Routine-inspecties zullen vaker achterwege kunnen blijven. 

Vlot inzicht bij acceptatie

Assurtief realiseert efficiëntie in het proces van pre-acceptatie en continuatie. Dat bespaart direct tijd en geld. De verzekeraar kan eenvoudig in de deelnemerslijst zien óf, hoe en hoe lang de (aspirant)verzekerde bij Assurtief geregistreerd staat en ook waar deze (nu) verzekerd is.

Geen dubbele inspectiekosten

Indien in de inkoopfase meerdere verzekeraars worden benaderd, wordt voorkomen dat elke verzekeraar afzonderlijk een risicodeskundige moet inzetten om tot een goede eerste inschatting van het risico te komen. De bestaande capaciteit van risicodeskundigen kan dan veel adequater worden ingezet op de (nog) niet geregistreerde bedrijven.

Gemak adviseur

De adviseur kan bij het aanvragen van offertes bij verschillende verzekeraars eenvoudig verwijzen naar de registratie bij Assurtief. Tijdens het inkoop-proces hoeft de adviseur of assurantiemakelaar vrijwel alleen maar 'harde' informatie door te geven, zoals bijvoorbeeld: de precieze bestemming, de bouwaard, wel of niet gecertificeerd beveiligd et cetera.

Onafhankelijke monitoring

Zonder financieel belang bij de deelnemers ziet Assurtief doorlopend toe op de verstrekte informatie en basiscriteria.

Assurtief volgt de deelnemers voornamelijk door bezoeken die niet aangekondigd zijn, zie bij persberichten 'Inspecteurs maken netjes een afspraak'. Zo snel als mogelijk -zodra er voldoende sponsors zijn- door een multi-disciplinair team van deskundigen. Van inspecties die niet aangekondigd én losgekoppeld zijn van de commerciële relatie, gaat een krachtige preventieve werking uit.

Indien niet (meer) wordt voldaan aan de basiscriteria, bestaat de uiterste mogelijkheid de status in het register te wijzigen in 'geroyeerd op initiatief van Assurtief', die blijvend zichtbaar zal zijn in het deelnemersregister. Dat is een belangrijke aansporing voor de potentiële deelnemer om zich alleen aan te melden als deze serieus meent te voldoen aan de criteria én voor de aangemelde deelnemers om daaraan te blijven voldoen.

Geen verstoring relatie

Zodra Assurtief van mening is dat de verzekerde de Assurtief-registratie niet (meer) verdient, zal dat blijken uit de status. Dat voorkomt een eventuele verstoring van de relatie tussen de deelnemer en zijn adviseur en/of verzekeraar.

Kritische houding

Meedoen ís een zelfbewuste en vrije keuze van de deelnemer. Hij ziet daar de voordelen van, zoals inzicht krijgen in de risico's in zijn directe omgeving, een scherpe premie of korting. De serieuze deelnemer zal daarom niet opzien tegen de logische consequenties die het niet (meer) voldoen aan de voorwaarden met zich meebrengt. Sterker, deze zal een kritische houding ('High trust, low tolerance') van Assurtief zelfs toejuichen, omdat anders op enig moment de voordelen van zijn registratie zullen wegvallen.

Publicatie deelnemers

De deelnemerslijst wordt op de website van Assurtief gepubliceerd zodra er een substantieel aantal deelnemers zijn.

De kracht van eenvoud

Vernieuwing, versnelling en kostenbesparing gaan bij Assurtief hand in hand met eenvoud.

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage