Gedrag & vertrouwen

Meedoen

'High trust, low tolerance'.

Juist sámen naar meer continuïteit

Gezond verstand en vertrouwen

 • Meedoen staat voor optimalisering bedrijfscontinuïteit en een eerlijke premie realiseren.
 • Géén (nieuwe) regels en eisen, wél maximaal gezond verstand gebruiken.
 • U gaat met Assurtief een exclusieve vertrouwensband aan, een open en eerlijke communicatie.
 • Assurtief hanteert het principe: 'High trust, low tolerance', rekeninghoudend met het feit dat niemand feilloos is.
 • Een gelijkwaardige dialoog (gebaseerd op bescheidenheid, 'Humble Inquiry').
 • Alle informatie die Assurtief bereikt, in welke vorm dan ook, wordt met niemand gedeeld. Zie de Kraakheldere Voorwaarden 3.0.

De eenvoud van zeven punten en Triple-A

Meedoen is snel, direct en geheel kosteloos geregeld. 

Ga naar de aanmeldpagina en bevestig de zeven elementaire punten, of lees ze eerst onderaan op deze pagina. U kunt zich ook aanmelden indien er de serieuze intentie is om binnen redelijke termijn te voldoen aan de criteria. De bevestiging van die zeven punten heeft niets te maken met uw lopende verzekeringen. Het is bedoeld om eenvoudig een selectie te maken op basiscriteria.

  1) A-status: individueel aangemelde deelnemer van Assurtief
  2) AA-status: alle gebruikers van hetzelfde (verzamel)gebouw zijn ook deelnemer
  3) AAA-status: álle belendende bedrijven én alle gebruikers van die gebouwen en/of percelen zijn ook deelnemer
  4) G1-status geroyeerd op verzoek van de deelnemer
  5) G2-status geroyeerd op initiatief van Assurtief

Assurtief laat zien wie meedoet, unieke informatie!

De (enige) informatie die Assurtief van de geregistreerde deelnemers op deze website toont is:

 • naam, adres, postcode, plaats en eventuele website van de deelnemer
 • naam verzekeringsmaatschappij of beursmakelaar
 • status van de deelnemer (zie hierboven) en de datum van registratie of wijziging

Deze informatie komt beschikbaar zodra voldoende risicobewuste ondernemers zich hebben aangemeld. Dán kunt u in één oogopslag zien welke verzekeraars -niet zonder reden- goed in de markt liggen. Ook kunt u zien hoe het is gesteld met het risicobewustzijn in uw directe omgeving. Wie doen er allemaal mee? Wie nemen brandveiligheid zo serieus en tonen hun wil tot samenwerken, dat ze zich aangemeld hebben?

Zeven punten

Geef op basis van uw eigen oordeel antwoord op de zeven punten. Of u nu eigenaar, huurder, gebruiker 8of verhuurder van een (deel van) gebouw bent, ieder kan zich afzonderlijk aanmelden. Indien er vanuit uw rol gezien nauwelijks of geen invloed is uit te oefenen op één of meerdere genoemde punten, mag u op dat punt ook JA antwoorden. Daarmee blijft de aanmeldprocedure simpel. 

Lees ook de voorwaarden, condities en spelregels.

Indien u vragen heeft, neem gerust contact op met Assurtief.

 1. Optimale orde en netheid, goed omgaan met afval en rookgedrag is essentieel om schade te voorkomen. De orde en netheid binnen en buiten ons bedrijf is goed en wij gaan zorgvuldig en bewust om met afval (containers), emballage, verpakkingen en rookgedrag.
 2. Buitenopslag van uzelf of de buren levert extra brandgevaar op (bijvoorbeeld pallets tegen de gevel). Daarom beperken we brandbare buitenopslag zo veel mogelijk, zeker tegen of in de directe nabijheid van gebouwen. Om verplaatsing van het probleem te voorkomen, is goed overleg met omliggende bedrijven soms zeer gewenst. Let op: Er zijn polissen (clausules) waarin afspraken over buitenopslag zijn vastgelegd.
 3. De elektrische installatie is een veelvoorkomende bron van brand. Verlengsnoeren, aanpassingen/uitbreidingen, defecten van installaties et cetera verdienen serieuze aandacht. Gezien het belang heeft dit bij ons zeker de nodige aandacht. Let op: Veelal zijn periodieke keuringen vereist in polissen (clausules).
 4. Wij beseffen dat werken volgens veiligheidsnormen en regels niet voor niets is en stimuleren eventuele medewerkers vanuit overtuiging om volgens die regels te werken. Ook ingeval van brandgevaarlijke werkzaamheden (spuiten, lassen, branden, snijden enz.) door onszelf en/of derden, zoals dakdekkersbedrijven, loodgieters, schilders. Let op: in uw polis kan de 'Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden' staan.
 5. Wij realiseren ons dat aangrenzende bedrijven soms een groter gevaar opleveren dan ons eigen bedrijf. Om die reden hebben we daar oog voor en letten, voor zover mogelijk, ook op wat zij doen en laten. Met name illegale activiteiten leveren vaak groot gevaar op.
 6. Wij beseffen dat voorkomen van schade primair ons eigen belang is en dat verzekeren eigenlijk een sluitstuk is van integrale risicobeheersing.
 7. Wij houden ons in beginsel aan wet- en regelgeving die wij redelijkerwijs behoren te kennen en begrijpen. Wij zijn van mening dat wij risicobewust zijn en staan open voor aanbevelingen en aanwijzingen die bijdragen tot een verbetering van ons risicoprofiel. Wij vinden het vanzelfsprekend, dat bij de risicobeoordeling door Assurtief vooral onze opstelling en houding ten aanzien van risicoreductie van cruciaal belang is.

Vragen? Graag!

Indien u vragen heeft of ergens over twijfelt, bijvoorbeeld of u wel voldoet aan de criteria, meld u dan tóch aan. Niemand is feilloos, u bent ook dán van harte welkom! Twijfelen is nadenken en dat is precies wat Assurtief stimuleert, vanuit gezond verstand meer risicobewustzijn realiseren. Geef dan op de aanmeldpagina aan om contact op te nemen. Vermeld bij 'opmerkingen' wat de aanleiding is. Wij helpen u dan heel graag verder.

Monitoring deelnemers

Assurtief bezoekt de deelnemers steekproefsgewijs. U mag tijdens zo'n bezoek beslist rekenen op redelijkheid en souplesse, maar meedoen is uiteraard niet vrijblijvend. U committeert zich aan de doelstelling van Assurtief. Meestal zullen die bezoeken kort en onaangekondigd zijn.

Naar de homepage

Realiseer niet alleen premievoordeel, maar verbeter ook de continuïteit van uw bedrijf.