Disclaimer & Privacy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.assurtief.nl of een subdomein daarvan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Assurtief besteedt voortdurend grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Indien u meent ten onrechte opgenomen te zijn in de deelnemerslijst of met onjuiste gegevens, verzoekt Assurtief u contact op te nemen, waarna zo spoedig mogelijk correctie zal plaatsvinden. Assurtief aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.assurtief.nl of met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Assurtief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van andere websites, reclame, uitspraken, overtuigingen en gedragingen van individuen of bedrijven die vermeldt zijn op de website van Assurtief.

Eventuele product- en merknamen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

E-mailberichten van Assurtief zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Assurtief geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Assurtief behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Bescherming van de gegevens van deelnemers van Assurtief zijn van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Assurtief houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Assurtief zal op geen enkele manier proberen om meer gegevens te verzamelen dan voor een informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een gegeven opdracht nodig is. Assurtief legt gegevens van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar diensten en een goede uitvoering van deze diensten en/of opleidingen en trainingen mogelijk te maken.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Assurtief informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Assurtief.

Wijzigingen

Assurtief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update.