Melding ‘ongewoon voorval’ en document MSDS?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Al tijdens de calamiteit is direct actie vereist!

Een ongewoon voorval dat van invloed kan zijn op het milieu (zoals een brand) dient onverwijld (24/7) gemeld te worden bij het bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst IJsselland, (038) 425 24 23 of

MSDS?

De ondernemer die getroffen wordt door een calamiteit, zoals een brand, zal reeds tijdens de calamiteit gevraagd kunnen worden naar het Material Safety Data Sheet of Veiligheidsinformatieblad (VIB). Wees dus voorbereid op vragen.

Spoedeisende bestuursdwang

De drijver en een ieder die weet of redelijkerwijs nadelige gevolgen voor het milieu kan vermoeden, heeft de (zorg)plicht álle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn. Het college van B&W ('het college') kan of moet soms in actie komen en overgaan tot zogenoemde spoedeisende bestuursdwang en opdracht geven tot het saneren van bijvoorbeeld de asbestverontreiniging. Telefonisch en (later) schriftelijk zal een ondernemer geconfronteerd kunnen worden met deze bestuursdwang, een handhavingsbesluit.

Zonodig dient de ondernemer hiertegen onmiddellijk in verweer te gaan. Later bij het 'presenteren van de rekening', is verweer nauwelijks nog mogelijk! Bezwaar maken in een kostenverhaalsprocedure is in principe te laat, zo blijkt in de praktijk.

Wie is de '(mede)drijver van een inrichting'?

Op wie kan worden verhaald? De drijver, de ondernemer (soms huurder, dan ook de verhuurder)  kan/kunnen worden aangesproken. De verhuurder op basis van de 'algemene zorgplicht' (art. 1.1a Wet milieubeheer) en de huurder als 'drijver' op basis van art. 17.1 Wet milieubeheer. Het college mag in beginsel uitgaan van de inschrijving(en) bij de Kamer van Koophandel, ook al zijn of beweren de ingeschrevenen ter plaatse niet (meer) actief te zijn!

Tijdig actie ondernemen 

Het is dus in alle gevallen een must om direct actie te ondernemen. Zodra zaken op z'n beloop worden gelaten, kan dat grote (financiële) gevolgen hebben. Lees in dat verband ook de ‘Drie grote misverstanden over brand’

Disclaimer

Vanwege de leesbaarheid is deze bijdrage mogelijk niet geheel volledig of juridisch correct geformuleerd. Neemt niet weg dat u van harte wordt uitgenodigd om aanvullende opmerkingen te maken, die het geheel informatiever, vollediger en/of correcter maakt.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage