Melding ‘ongewoon voorval’ en document MSDS?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Directe melding en overleggen document, al tijdens de calamiteit!

Een ongewoon voorval dat van invloed kan zijn op het milieu (zoals een brand) dient onverwijld (24/7) gemeld te worden bij het bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst IJsselland, (038) 425 24 23 of

MSDS?

De ondernemer die getroffen wordt door een calamiteit, zoals een brand, zal reeds tijdens de calamiteit gevraagd kunnen worden naar het Material Safety Data Sheet of Veilgheidsinformatieblad (VIB). Wees dus voorbereid op vragen.

Spoedeisende bestuursdwang

De drijver en een ieder die weet of redelijkerwijs nadelige gevolgen voor het milieu kan vermoeden, heeft de (zorg)plicht álle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn. Het college van B&W ('het college') kan of moet soms in actie komen en overgaan tot zogenoemde spoedeisende bestuursdwang en opdracht geven tot het saneren van bijvoorbeeld de asbestverontreiniging. Telefonisch en (later) schriftelijk zal een ondernemer geconfronteerd kunnen worden met deze bestuursdwang, een handhavingsbesluit.

Indien de ondernemer hiertegen (zonodig) niet onmiddellijk in verweer gaat, later, bij het 'presenteren van de rekening', is verweer nauwelijks nog mogelijk! Bezwaar maken in een kostenverhaalsprocedure is in principe te laat.

Wie is de '(mede)drijver van een inrichting'?

Op wie kan worden verhaald? De drijver, de ondernemer, soms huurder, dan ook de verhuurder kan/kunnen worden aangesproken. De verhuurder op basis van de 'algemene zorgplicht' (art. 1.1a Wet milieubeheer) en de huurder als 'drijver' op basis van art. 17.1 Wet milieubeheer. Het college mag in beginsel uitgaan van de inschrijving(en) bij de Kamer van Koophandel, ook al zijn of beweren zij ter plaatse niet (meer) actief te zijn!

Tijdig actie ondernemen 

Het is dus in alle gevallen een must om direct actie te ondernemen. Zodra zaken op z'n beloop worden gelaten, kan dat grote (financiële) gevolgen hebben. Lees ook de ‘Drie grote misverstanden over brand’

Disclaimer

Vanwege de leesbaarheid is deze bijdrage (mogelijk) niet geheel volledig of juridisch correct geformuleerd. Toch wordt u van harte uitgenodigd om aanvullende opmerkingen te maken, die het geheel informatiever, vollediger en/of correcter maakt.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage