Nutteloze investeringen in brandpreventie?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Reken af met schijnveiligheid!

Investeringen in falende brandpreventieve maatregelen zijn (of blijken) weggegooid geld en bieden in het kader van veiligheid voor personen en bedrijfscontinuïteit slechts schijnveiligheid.

Overbodig voor de goede verstaander..., deze bijdrage is uiteraard geen pleidooi voor het afschaffen van brandpreventieve voorzieningen, integendeel. Wél is het een prikkelende uitnodiging om gezond verstand te laten prevaleren bij het nemen van preventiemaatregelen, het instandhouden ervan én het risicobewustzijn te bevorderen.

Ontstaansmoment van brand

Branden ontstaan overwegend buiten de normale bedrijfsuren, logischerwijs ook indien er sprake is van brandstichting (één van de belangrijke oorzaken, onder meer na inbraak). De aanwezige blusmiddelen richten dan niets uit. De meest doeltreffende wijze om (bijna) elke beginnende brand te blussen is een sprinklerinstallatie, mits 24/7 werkvaardig, dus goed onderhouden.

Ingeval een brand ontstaat tijdens aanwezigheid van personen is de mogelijkheid om die te blussen óók zeer beperkt. Rookontwikkeling maakt een ruimte waar men verblijft razendsnel tot een plaats waar alleen overleven telt, vlúchten! Blusmiddelen, zoals handblussers en brandslanghaspels ten spijt, in veel situaties is het vege lijf redden -terecht- de enige juiste eerste actie, om vervolgens 112 te bellen.

De afloop van een brand is bij de bouw bepaald, door de bouwaard, compartimentering en gebruikte (al dan niet brandbare) isolatiematerialen. Een deskundige kan u vrij nauwkeurig het verloop van de brand voorspellen en vertellen óf en zo ja, wát er nog overblijft van het gebouw en de inhoud. Ook een niet-deskundige kan op basis van gezond verstand een redelijke voorspelling doen. De praktijk leert dat de brandweer in talloze gevallen het gebouw ‘gecontroleerd laat uitbranden’ en probeert te voorkomen dat de omliggende panden ook in vlammen opgaan, hetgeen regelmatig ook niet lukt.  

Welke investeringen zijn of blijken achteraf nutteloos?

  • Kostbare brandscheidingen (compartimentering) die falen als er brand is. Dat blijkt in ongeveer de helft van de grote branden het geval te zijn. Bijvoorbeeld door een (later) aangebrachte doorvoer die niet (deskundig) brandveilig afgedicht is.
  • Een ‘brandscheiding’ die niet verder reikt dan het verlaagde plafond…
  • Brandmeldinstallaties (BMI’s), die niet 24/7 onmiddellijke opvolging van de brandweer garanderen zijn in het kader van materiële schadebeperking en bedrijfscontinuïteit slechts áfbrandmeldinstallaties. Dan resteert alleen het nut van snelle detectie ten behoeve van een eventuele ontruiming. De slaagkans daarvan hangt in sterke mate af van welke personen in het gebouw aanwezig zijn. Steeds vaker zijn het niet-zelfredzame mensen. Zij kunnen niet op eigen kracht het gebouw veilig verlaten. Zoals reeds gezegd, de rookontwikkeling is dan al snel de meest dodelijke factor.

De beste preventie is voorkómen dat er brand ontstaat! Dat is een open deur intrappen, maar in veel situaties lijkt er zelfs geen begin van het besef aanwezig hoe dat eenvoudig kan. Dat komt vooral doordat veel mensen zich nauwelijks kunnen voorstellen dat brand een serieus gevaar is dat áltijd op de loer ligt. Het risicobewustzijn is in het algemeen laag te noemen, soms is er zelfs sprake van ‘bewusteloosheid’. Brandgevaarlijke werkzaamheden worden qua risico stelselmatig onderschat of zelfs niet gezien.

Échte preventie zit tussen de oren..

Voorkomen kost vaak niets of nauwelijks iets! Een paar voorbeelden:

  • Een verlengsnoer (apparaat of een wandcontactdoos) dat defect is, overbelast wordt en/of van slechte kwaliteit is, is niet zelden het begin van brand.
  • Orde en netheid in het algemeen is een belangrijke graadmeter of er sprake is van een brandveilige situatie. Slordigheid werkt door op allerlei terreinen.
  • Omgaan met afval en emballage (verpakkingsmaterialen) is een bron van brand(stichting). Ook broei is niet zelden de oorzaak van een brand in een container (bijvoorbeeld poetsdoeken).
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals branden, lassen en slijpen in het bedrijf of op het dak (vaak door derden) leiden regelmatig tot een brand die eenvoudig te voorkomen was geweest, mits men risicobewust(er) was geweest en meer had toegezien op die werkzaamheden. Indien er sprake is van een zich snel verspreidende dakbrand, dan is redding waarschijnlijk een illusie. Zélfs in een gesprinklerd gebouw.
  • Roken op plaatsen waar dat niet is toegestaan of waar het niet verwacht wordt leidt al snel tot ongewenste brandgevaarlijke situaties. Asbakken ontbreken daar uiteraard…

Brand overkomt u niet? Het is inderdaad waar, meestal is het bij een ander (die dat overigens ook dacht). En áls het dan toch gebeurt, u bent goed verzekerd..., één van de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Tot slot, lees ook nog even de 'Drie brandende vragen over uw buurman', want preventie is zo sterk als de zwakste schakel, zeker bij een bedrijfsverzamelgebouw. Zet daarom samen brandveiligheid op de kaart, het kost niets.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage