Stijging brandpremie, opzegging contract, wie betalen het gelag?

Gepubliceerd op: . .

Stijging brandpremie is het gevolg van branden als deze

Wie betaalt ten onrechte mee aan de stijging brandpremie? Zet eenvoudig je eigen 'verdubbelaar' in...

Stijging brandpremie, het spel van de marktwerking

Risico= Kans x Effect. Simpel gezegd, verdubbelt het risico, verdubbelt de premie.

Vanaf 2005 is de schade door zeer grote 'miljoenenbranden' verdubbeld, zowel in aantal als schadetotaal. De schade is ruwweg van 250 miljoen gestaag gestegen naar 500 miljoen per jaar, met uitschieters van 600 en 700 miljoen euro. Logischerwijs is/wordt de premie dan hoger. De vraag is: bij wie dan? Hier begint het 'spel' van de marktwerking. Elke verzekeraar (risicodrager) zal zijn best doen de premie-inkomsten en schadelast in balans te houden. Lukt dat niet door een stijgende schadelast, zal de premie verhoogd moeten worden. Vaak voor de gehele portefeuille of een branche-deel ervan. Iedere verzekerde zal het liefst zo min mogelijk premie willen betalen. De invloed daarop is veelal beperkter naarmate de bedrijfsomvang geringer is. Assurtief maakt door samenwerking meer invloed op dat proces mogelijk.

Hoeveel bedraagt de premie?

Verzekeren is het overdragen van de financiële gevolgen van een risico dat zich mogelijk manifesteert, tegen betaling van een premie. De zuivere risicopremie bedraagt -simpel gezegd- precies dát bedrag wat nodig is om het risico te kunnen financieren. Risico = kans x gevolg (effect), dus bij een schade van één miljoen die zich statistisch eens per 100 jaar zal voordoen € 10.000 per jaar. Hier verder buiten beschouwing gelaten, maar uiteraard komen daar nog bij de reserveringen voor afwijkende resultaten, bedrijfskosten en winstopslag et cetera. Honderd gelijke verzekerden zijn dan nodig om jaarlijks één schade te kunnen dragen.

Hoe 'gelijk' is de kans?

De kans wordt in belangrijke mate bepaald door het type risico. Bij een bedrijf waar houtbewerking plaatsvindt is gemiddeld een grotere kans op brand dan bij een doorsnee kantoorgebouw. De kans wordt echter óók -in belangrijke mate- bepaald door de gebruiker(s). Een bedrijf dat technisch gezien een groot risico vormt en alles tip-top voor elkaar heeft, risicobewust is én daar ook naar handelt, is per saldo mogelijk een beter risico dan menig schijnbaar simple-risk-risico. Kortom, een goede kansberekening is niet eenvoudig. Het wordt in hoge mate bepaald door het (risicobewuste) gedrag van de verzekerde. Het échte preventieniveau dus, te beginnen bij orde en netheid. Ook omliggende risico's spelen daarbij een grote rol. Immers, de ‘tip-top-klant’ wiens bedrijf grenst aan een tegenovergestelde situatie, zet mogelijk (vaak zonder het te weten) in negatieve zin de rísico-verdubbelaar in! Dat speelt sterk bij bedrijfsverzamelgebouwen en geconcentreerde dichte bebouwing. 

Hoe 'gelijk' zijn de gevolgen?

De afloop van een brand is al bij de bouw bepaald. Dus bij een bedrijf, uitziende als een ‘moderne kartonnen doos’ is dat eenvoudig te bepalen. Overigens, het afbrandscenario geldt voor zo'n 80% van de bedrijfsmatige panden. Als er dan eenmaal brand is zijn de gevolgen de optelsom van de herbouwwaarde van het gebouw, de waarde van de inhoud en de gevolgen van omzetverlies door stilstand. Ofwel, totaalverlies, nog los van de maatschappelijke impact zoals beschreven in het rapport (2018) van het Instituut Fysieke Veiligheid/ Brandweeracademie.  

Is het bedrijf opgesplitst in meerdere compartimenten zijn de te verwachten gevolgen logischerwijs minder ernstig. Van belang is dan wel dat die compartimentering daadwérkelijk aanwezig is. Een brandscheiding met een gat erin, zoals een niet correct afgedichte doorvoer of een deur die te snel de geest geeft of open blijft staan door een geplaatste houten wig, ondermijnt elke bedoeling, dus tóch totaalverlies. De ooit gedane investering is dan met terugwerkende kracht nutteloos te noemen.. 

Samenvatting

De premie die een individuele verzekerde dient te betalen, hangt in sterke mate af van wie de verzekerde is en hoe deze handelt in preventieve zin. Sommigen ‘verdienen’ de verdubbelaar, anderen juist halvering van de premie.

Liever een uitmuntende verzekerde, die uiteraard óók fouten maakt, en zich verzekerd tegen ‘het ergste wat óók hem kan overkomen’, dan de verzekerde die slechts de premie wil betalen die hoort bij de ‘gemiddelde kans’ en de ‘op papier te verwachten gevolgen’. Ofwel, de verzekerde die het economisch spel speelt, waarbij het verlies wordt afgewenteld op de verzekerden die er daadwerkelijk alles aan doen om schade aan hun levenswerk te voorkomen. Dat spel mág gespeeld worden, maar daar hoort dan wel een eerlijke prijs bij. Als de kans op schade, vanwege het risicovol gedrag, van 1x per honderd jaar naar 'slechts' 1x per 50 jaar gaat bedraagt de premie voor een verzekerde som van één miljoen, geen € 10.000 maar € 20.000 per jaar. Zo simpel is dat. Menig verzekerd bedrijf dat 'zolang het bestaat -al 30 jaar- geen schade heeft gehad' zal zich misschien ten onrechte veilig wanen. Mogelijk behoort deze verzekerde wel tot de groep die juist een dubbele premie moet betalen, dat is echter alleen (nog) niet opgemerkt...   

Assurtief zet dit onderwerp voor de goede risicobewuste verzekerden graag op de kaart, zodat zij de premie krijgen die past bij hun risicoprofiel, doet u mee?

Échte preventie, voorkómen, is niet kostbaar en kent alleen maar winnaars, te beginnen bij u!

Lees ook de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Goed gedrag belonen

Assurtief biedt de verzekerden die zich positief willen onderscheiden daarom een podium. Samen met de bedrijven in uw directe omgeving naar meer continuïteit en een eerlijke(r) premie.

Voor verzekerden én verzekeraars

Het mes van Assurtief snijdt aan twee kanten. Verzekerden krijgen een passende(r) premie en verzekeraars een gezondere portefeuille. Zo kunnen zij het belang van de juiste klanten centraal te stellen. 'Assurtief belooft snelle verbetering rendement brandportefeuille'. Bovendien zal bij de betere risicobewuste brand-verzekerde ook het risico van aansprakelijkheid gunstiger zijn. Denk daarbij ook aan de Brandregresregeling 2014, die overwegend een onbeperkte verhaalsmogelijkheid biedt.

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage