Brandveiligheid, ijzer smeden als het heet is...

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Het vuur blijven opstoken....

Een keiharde les

Na de verwoestende flatbrand in Londen op 14-6-2017 is er veel gepubliceerd over brandveiligheid, zoals in juni 2018 de publicatie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)/ Brandweeracademie 'Maatschappelijke impact van branden'. Na een ramp worden de verantwoordelijken ter verantwoording geroepen. In Londen werd geprotesteerd, zeer velen lieten immers onschuldig het leven. Er wordt veel gezegd én er wordt gezwegen... Het vuur is ondertussen gedoofd, het verwrongen staal koud geworden. Is nu het nu klaar? Nee, het vuur zal gaande moeten worden gehouden, het belang verdient die aandacht.

Agenderen

Het thema brandveiligheid houdt vele gemoederen bezig. Juist nu weer, net als na eerdere tot de verbeelding sprekende rampen. Wie kunnen dat agenderen? De 'verdeeldheid' en complexiteit is zo groot, dat juist een eenvoudige oplossing de voorkeur geniet. Overheden, brandweer, toezichthouders, veiligheidsdeskundigen, verzekeraars et cetera. Welke rol spelen zij of kúnnen en moeten zij spelen? Vragen om bij stil te staan. Zaak is het warm te houden en daadwerkelijk stappen te zetten. Met de overheid als regisseur.

Brandveiligheid, een utopie?

Wel als we ons neerleggen bij de huidige situatie en/of als we blijven steken bij ieders eigen (deel)belang. Overigens, niet zelden veroorzaakt door beperkte middelen en mogelijkheden. Het is géén utopie, als we gezamenlijk optrekken én elkaar (blijven) aanspreken op het uiteindelijke hoofddoel. Dan zal brandveiligheid op een veel hoger plan komen. Zonder mitsen en maren, waarbij de regisseur bepaalt, anders wordt het een toneelstuk.

Noodzaak

De afgelopen jaren is het aantal grote branden én het schadebedrag daarvan globaal verdubbeld. Record na record. Jaarlijks komen zo'n 150 zeer grote branden voor met een schade variërend van  één tot soms meer dan honderd miljoen euro. Verstoring van de (bedrijfs)continuïteit is vaak nog ernstiger dan de materiële schade.

Menselijk leed

De ernst van de gevolgen is groot, materieel en immaterieel. Logischerwijs zal het menselijk leed als gevolg van brand (lees: rook en verstikking) grotere vormen gaan aannemen. De mens wordt niet alleen alsmaar ouder, maar blijft ook steeds langer zelfstandig wonen in de eigen woning of een seniorencomplex, met een brandveiligheidsniveau, dat uitgaat van zelfredzame mensen. Zelfstandig en zelfredzaam...., terwijl ze bedlegerig zijn,  of niet eens zonder hulp van de thuiszorg van en in bed kunnen komen en met een rollator door hun woning schuifelen. Er zijn al verschillende voorbeelden van branden met meerdere dodelijke slachtoffers voorhanden.

Risicobewustzijn

De sleutel van succes is, dat we het belang van brandveiligheid als een 'economische factor van belang' gaan zien en ervaren. Dat ís al zo, het risico is immers Kans x Effect en die gevolgen zijn keihard uit te drukken in geld, menselijk leed en milieubelasting. Dat moet iedereen duidelijk gemaakt worden!

Om die reden maakt Assurtief via het platform een unieke samenwerking mogelijk, bovenal ter bevordering van het bewustzijn in brede zin. Het risico van brand houdt niet op bij de grens van een bedrijf of instelling. Inzicht krijgen in het totale risico, inclusief de directe omgeving, is in ieders belang. Assurtief zorgt voor een strategische aanpak en kijkt over de grenzen van zowel de verzekerden als de verzekeraars heen. Assurtief stelt vooral vrágen, zoals bijvoorbeeld de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Élke brand minder is pure winst

Zonder noemenswaardige investeringen is het mogelijk veel resultaat te boeken. Alle preventie begint bij bewustwording en bewustzijn kost niets. Het moet alleen worden gestimuleerd, via de Assurtiefmethode

High trust, low tolerance!

Aanmelden op het platform Assurtief is zeker niet vrijblijvend. Assurtief kent ook 'verliezers'... Dat zijn die bedrijven en instellingen die hun (grote) verantwoordelijk niet voldoende nemen of erger. Die de grens van regelgeving opzoeken en vinden dat 'alles mag zolang het niet verboden is'. Die een 'beperkte moraliteit' laten zien en daar mee wegkomen omdat het toezicht soms niet toereikend is. Lees ook: 'Welk type ondernemer bent u op de risicoschaal van zeven'?

Zolang er overigens sprake is van oprecht goede bedoelingen en de juiste attitude, verdienen zij het voordeel van de twijfel. Maar zodra het tegendeel blijkt dienen krachtige signalen te worden afgegeven. Ook de verzekerbaarheid kan (of moet?) dan in gevaar komen.     

Assurtief faciliteert

Assurtief neemt het initiatief en biedt een uniek platform voor samenwerking. Assurtief zet samen met u bewustwording en preventie op de agenda. U bent van harte welkom om aan te sluiten. Vorm en inhoud geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen naar maximale bedrijfscontinuïteit en duurzaamheid.

Bedrijven en instellingen kunnen zich kosteloos en eenvoudig aanmelden bij Assurtief. Verzekeraars kunnen het initiatief niet alleen ondersteunen door sponsoring, maar ook door hun klanten aan te bevelen om zich aan te melden.

Initiatiefnemer, jong geleerd... 

Als kind stond ik vaak vol aandacht te kijken in de smederij, er tegenover geboren. Daar werden indrukwekkende en rake klappen uitgedeeld. Op heet ijzer wel te verstaan. Elke andere klap zou zinloos zijn. Het was bovendien zwaar werk, dus kostbare energie. Af en toe moest je wel even stilstaan. In de letterlijke betekenis, even stoppen met doen. Even uitrusten, nadenken, het werkstuk overzien, het ijzer wéér in het vuur leggen. Waarna, ondersteund door een reusachtig aambeeld, de vonken door het geweld van de smid opnieuw rond spatten. Daar ooit 'brand buiten een haard' gezien, of een burned out? Nee, de smid wíst wat hij deed, op tijd opstoken, op tijd even stoppen, op tijd eten, op tijd slapen. Het was zijn zaak om ellende te voorkomen. En zo niet?, dán was het zijn probleem...

Het ijzer smeden als het heet is, ieders belang

Verzekeraars, overheden en iedereen die er belang bij heeft kunnen echte preventie promoten door sponsor te worden van Assurtief. Klik hier voor meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage