Nablussen De Buitenwacht

Eerlijker prijsvorming

Meer continuïteit 

Brandveiligheid ligt voor het oprapen. Veiliger en duurzamer. Krachtig en eenvoudig. Kijk om u heen en sla de handen ineen. Samen met Assurtief, hét platform voor risicobewuste ondernemers. Meedoen is gratis. Kies voor eerlijker en goedkoper.

Ú maakt het verschil

Uw aanmelding is het begin of een versterking van een unieke strategische samenwerking. Zet bewustwording op de agenda! Krijg meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Vérder kijken...

Vaak is of lijkt de kans op brand erg klein. Soms letterlijk en figuurlijk óngekend. Groter dan gedacht of geweten. Vooral als de oorzaak buiten uw bedrijf ligt. De bekende zwakste schakel. Het omgevingsrisico is niet altijd eenvoudig zichtbaar. Activiteiten kunnen, soms bewust, aan het zicht zijn onttrokken. Alertheid is van belang, vooral bij dichte bebouwing en een bedrijfsverzamelgebouw.

Kansloze zaak...

De relatief kleine kans leidt vaak en onbewust tot de aanname dat het risico klein is. Het risico is zo groot als de kans x gevolg. De immense gevolgen gaan vrijwel ieders fantasie te boven. We hebben er eenvoudig geen ervaring mee.

Goed gedrag belonen

Strategisch doeltreffend 

Door uw aanmelding stimuleert u verzekeraars om vooral de risicobewuste verzekerden te belonen. Assurtief laat u in één oogopslag zien welke verzekeraars goed in de markt liggen bij de aangemelde bedrijven.

Duurzaam brandveilig

Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen, meld u daarom (kosteloos) aan. Kies voor duurzaam brandveilig.

De kracht van eenvoud

Oprecht gegeven vertrouwen wordt hoog gewaardeerd en niet lichtvaardig beschaamd. Dit uitgangspunt vormt dé pijler van Assurtief. Precies dát maakt aanmelden zo eenvoudig en de spelregels kraakhelder. De sleutel tot zelfregulering, eenvoud en succes. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten en zonder kosten geregeld.

Toegevoegde waarde

Assurtief biedt ondernemers een platform om samen te werken en sluit geen verzekeringen af. Doel: brandveiligheid optimaliseren en een eerlijke premie realiseren. Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Informeer hen of uw verzekeraar over uw registratie bij Assurtief. De vrije markt doet de rest. Dat is de kracht van eenvoud.

De duurzaamheid en brandveiligheid van een gebouw gaan niet altijd gelijk op

Duurzaamheid en brandveiligheid gaan vaak niet gelijk op. Wie zal nog willen investeren in een brandónveilig en mogelijk onverzekerbaar gebouw?

 

Grote verantwoordelijkheid

De vraag wie verantwoordelijk is voor een ramp en de vraag 'hoe het in vredesnaam kon gebeuren' zal steeds vaker gesteld gaan worden. Ook vóóraf zullen door ondernemers, bestuurders, investeerders, banken en verzekeraars steeds vaker vragen gesteld worden over de échte brandveiligheid. Bij de bouw of verbouw, de aan- of verkoop, de financiering, het (opnieuw) verzekeren of de exploitatie zal men steeds bewuster zijn van de (mede)verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, materieel én immaterieel. Rampen als in Londen (Grenfell) met 72 dodelijke slachtoffers kunnen zich ook in Nederland voordoen. Is een om zich heen grijpende (dak)brand in een stadion vól met zonnepanelen én mensen ondenkbaar? Of een gedeeltelijke instorting met hetzelfde gevolg? Of doden en gewonden onder ouderen en minder validen, de niet zelfredzame personen die zogenaamd ‘zelfstandig’ wonen, terwijl ze volledig hulpbehoevend zijn! De vraag is niet óf, maar wanneer en waar zich een zeer ernstige calamiteit voordoet die tot de categorie rampen behoort. Alle hiervoor genoemde gebeurtenissen hébben zich -min of meer afzonderlijk- reeds voorgedaan. Met de kennis en ervaring die al ruim beschikbaar is, wordt het steeds moeilijker die grote verantwoordelijkheid te ontlopen.

Marktwerking van duurzaamheid en brandveiligheid

De waarde van een object zal dus steeds meer ook worden bepaald door hoe brandveilig een gebouw is, gezien vanuit de bestemming en de totále bouwaard, inclusief álle gebruikte isolatiematerialen, gevelbeplating, rookscheiding  et cetera. Wie zal in de toekomst nog willen investeren in een brandonveilig gebouw? Wat gebeurt er met de waarde van een (gesprinklerd) gebouw, zodra bekend wordt dat het alsnog -vanwege gebruikte isolatiematerialen- volledig verloren gaat als er een dakbrand uitbreekt? Uitsluitend voldoen aan de minimale wettelijke eisen, is zéér vaak ruim onvoldoende om een gebouw ook werkelijk brandveilig (lees: vluchtveilig) én brandbestendig te noemen.

Hoe brandveilig is een duurzaam gebouw eigenlijk?

Ook de vermeende duurzaamheid van een gebouw zal steeds vaker ter discussie komen te staan. Immers, hoe duurzaam is een gebouw wérkelijk, als het tegelijkertijd brandónveilig is (lees: niet brandbesténdig) en bij verzekeraars te boek staat met het ‘afbrandscenario’? Wegkijken en eenvoudig de premie verhogen zodra de schadelast toeneemt zal op steeds meer maatschappelijke afkeuring kunnen rekenen.

Duurzaamheid versus brandveiligheid

Een duurzaam beleid ten aanzien van brandveiligheid draagt bij aan een beter milieu en aan een gunstige(r) ranking op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Leiders zullen zich steeds meer moeten verantwoorden over de duurzaamheid van hun beleid. Ter voorkoming van reputatie-schade, maar ook om het bedrijfseconomische belang te dienen, een betere premie-schade-verhouding en minder kosten (combined ratio). Door de kern van het probleem -teveel branden en slachtoffers- te onderkennen en aan te pakken, zal brandpreventie- en veiligheid een economische factor van belang worden. Selectie aan ‘de voorkant’ is bovendien veel eenvoudiger dan aan ‘de achterkant’. Besturen via ‘de achteruitkijkspiegel’, zal (te) grote verrassingen opleveren. Verzekeraars die het voortouw nemen, zullen snel kunnen profiteren van minder schade, minder kosten en een duurzaam imago.

De toekomst van financieren en verzekeren: de vervuiler betaalt en risicobewustzijn loont

Verzekerden zullen niet langer eenvoudig kunnen zeggen: “Ik ben toch goed verzekerd?” en daarmee het vraagstuk van brandveiligheid wegwuiven. De markt zal hen gaan dicteren, de verzekerbaarheid zal ‘duurzaam gaan veranderen’. Brandpreventie zal een economische factor van belang worden. Dat vertaalt zich in een premie die past bij het wérkelijke brand- en aansprakelijkheidsrisico dat wordt gelopen bij een veilig respectievelijk onveilig gebouw. Dat zal tot meer premiedifferentiatie leiden (trade-off).

Naarmate dit onderwerp hoger op de agenda komt, zal de waarde van onveilige gebouwen dalen, waardoor financieren én verzekeren problematischer zal worden. In ieder geval ánders, de risicopremies zullen (mogelijk fors) stijgen. De betere risico’s kunnen daarentegen dan een lagere premie verwachten, immers ‘de vervuiler betaalt’.

Kies voor de Assurtiefmethode

De Assurtiefmethode is een doordachte manier om het risicobewustzijn te bevorderen, juist ook -in úw belang- bij uw buren. Kies door samenwerking voor meer continuïteit van uw bedrijf en een lagere premie. Assurtief biedt u daarvoor een onafhankelijk online platform, gratis door sponsoring. Door uw aanmelding brengt u, zonder verder nog iets te doen, een positieve communicatie in uw omgeving op gang. U zet daarmee het onderwerp 'brandveiligheid en bewustwording' op de kaart. Dat is pure winst!

Lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage

 

Assurtief staat voor

 

 

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

 

49 vragen

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

 

1-daagse Masterclass van Intentie naar Gedrag - Brickhouse Academy

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."