Nablussen De Buitenwacht

KIES VOOR CONTINUïTEIT

Pák uw kans!

Brandveiligheid ligt vaak létterlijk voor het oprapen. Kijk om u heen. Word bewust van potentiële gevaren. Ruim deze op, samen met de buren. Sla de handen ineen. Maak plaats voor creativiteit en reflectie. Voorkomen blijft de beste preventie!

Ongekende kans én gevolg

Zeker, de kans op brand is relatief klein. Gelukkig ontbreekt dus meestal de ervaring. Logisch dat de immense gevolgen onze fantasie volledig te boven gaan. Vergis u niet, soms is de kans op brand in absolute zin groot. Zelfs óngekend groot. Dan is het niet de vraag óf, maar wanneer... Brandveiligheid is immers zo sterk als de zwakste schakel en die ligt mogelijk buiten uw eigen onderneming.

Ongekende oorzaak

Het omgevingsrisico wordt vaak totaal niet gezien en regelmatig zelfs bewust verborgen gehouden. Ook de oorzaak is dus vaak ongekend! Juist ingeval van dichte bebouwing en als er meerdere bedrijven in één pand gevestigd zijn. Geef door uw aanmelding een krachtig signaal af, we letten op elkaar! Daar gaat een sterke preventieve werking vanuit.

Kies voor Kracht

Krachtenbundeling is de sleutel tot échte brandpreventie. Help mee en zet brandveiligheid op de kaart. Aanmelding is supersimpel en gratis. Kies voor méér continuïteit en mínder premie op basis van de Triple-A-status.

Duurzaam brandveilig

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Duurzaam en brandveilig blijkt geregeld een ongelukkige combinatie. Denk aan een dakbrand door zonnepanelen. Zélfs een sprinklerinstallatie is dan machteloos! Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Door het zelf mee te maken óf door mee te betalen. Dus kom in actie! Meld u gratis aan.

DE KRACHT VAN EENVOUD

Eerlijker en goedkoper

Ú maakt het verschil! Uw aanmelding is een versterking of het begin van een strategische samenwerking. Zet bewustwording in uw omgeving op de agenda. Krijg bovendien meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Kraakheldere voorwaarden 3.0

Dé pijler van Assurtief is vertrouwen. Daardoor is aanmelden zo eenvoudig en zijn de spelregels kraakhelder. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Waardevolle marktinformatie

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, ziet u op deze website welke bedrijven meedoen én waar zij verzekerd zijn. U ziet in één oogopslag welke verzekeraars goed in de markt liggen. Ondernemers en hun adviseurs maken hun keuze immers niet zonder reden... Stimuleer door uw aanmelding de verzekeraars om in actie te komen. Risicobewuste ondernemers verdienen maximale beloning. Succes kan niet zonder ú!

Een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers, zonder enige administratieve rompslomp. Doel: brandveiligheid optimaliseren én een eerlijke premie realiseren. Bij Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten.

Uw adviseur blijft

Uw eigen adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt door uw aanmelding evenmin.

Melding registratie

Breng uw adviseur en/of uw verzekeraar op de hoogte van uw registratie bij Assurtief, zie voorbeeldbrief. De vrije markt doet de rest. Dat is de kracht van eenvoud. Maximale continuïteit en een eerlijke premie. Simpel en doeltreffend!

De duurzaamheid en brandveiligheid van een gebouw gaan niet altijd gelijk op

Duurzaamheid en brandveiligheid gaan vaak niet gelijk op. Wie zal nog willen investeren in een brandónveilig en mogelijk onverzekerbaar gebouw?

 

Grote verantwoordelijkheid

De vraag wie verantwoordelijk is voor een ramp en de vraag 'hoe het in vredesnaam kon gebeuren' zal steeds vaker gesteld gaan worden. Ook vóóraf zullen door ondernemers, bestuurders, investeerders, banken en verzekeraars steeds vaker vragen gesteld worden over de échte brandveiligheid. Bij de bouw of verbouw, de aan- of verkoop, de financiering, het (opnieuw) verzekeren of de exploitatie zal men steeds bewuster zijn van de (mede)verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, materieel én immaterieel. Rampen als in Londen (Grenfell) met 72 dodelijke slachtoffers kunnen zich ook in Nederland voordoen. Is een om zich heen grijpende (dak)brand in een stadion vól met zonnepanelen én mensen ondenkbaar? Of een gedeeltelijke instorting met hetzelfde gevolg? Of doden en gewonden onder ouderen en minder validen, de niet zelfredzame personen die zogenaamd ‘zelfstandig’ wonen, terwijl ze volledig hulpbehoevend zijn! De vraag is niet óf, maar wanneer en waar zich een zeer ernstige calamiteit voordoet die tot de categorie rampen behoort. Alle hiervoor genoemde gebeurtenissen hébben zich -min of meer afzonderlijk- reeds voorgedaan. Met de kennis en ervaring die al ruim beschikbaar is, wordt het steeds moeilijker die grote verantwoordelijkheid te ontlopen.

Marktwerking van duurzaamheid en brandveiligheid

De waarde van een object zal dus steeds meer ook worden bepaald door hoe brandveilig een gebouw is, gezien vanuit de bestemming en de totále bouwaard, inclusief álle gebruikte isolatiematerialen, gevelbeplating, rookscheiding  et cetera. Wie zal in de toekomst nog willen investeren in een brandonveilig gebouw? Wat gebeurt er met de waarde van een (gesprinklerd) gebouw, zodra bekend wordt dat het alsnog -vanwege gebruikte isolatiematerialen- volledig verloren gaat als er een dakbrand uitbreekt? Uitsluitend voldoen aan de minimale wettelijke eisen, is zéér vaak ruim onvoldoende om een gebouw ook werkelijk brandveilig (lees: vluchtveilig) én brandbestendig te noemen.

Hoe brandveilig is een duurzaam gebouw eigenlijk?

Ook de vermeende duurzaamheid van een gebouw zal steeds vaker ter discussie komen te staan. Immers, hoe duurzaam is een gebouw wérkelijk, als het tegelijkertijd brandónveilig is (lees: niet brandbesténdig) en bij verzekeraars te boek staat met het ‘afbrandscenario’? Wegkijken en eenvoudig de premie verhogen zodra de schadelast toeneemt zal op steeds meer maatschappelijke afkeuring kunnen rekenen.

Duurzaamheid versus brandveiligheid

Een duurzaam beleid ten aanzien van brandveiligheid draagt bij aan een beter milieu en aan een gunstige(r) ranking op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Leiders zullen zich steeds meer moeten verantwoorden over de duurzaamheid van hun beleid. Ter voorkoming van reputatie-schade, maar ook om het bedrijfseconomische belang te dienen, een betere premie-schade-verhouding en minder kosten (combined ratio). Door de kern van het probleem -teveel branden en slachtoffers- te onderkennen en aan te pakken, zal brandpreventie- en veiligheid een economische factor van belang worden. Selectie aan ‘de voorkant’ is bovendien veel eenvoudiger dan aan ‘de achterkant’. Besturen via ‘de achteruitkijkspiegel’, zal (te) grote verrassingen opleveren. Verzekeraars die het voortouw nemen, zullen snel kunnen profiteren van minder schade, minder kosten en een duurzaam imago.

De toekomst van financieren en verzekeren: de vervuiler betaalt en risicobewustzijn loont

Verzekerden zullen niet langer eenvoudig kunnen zeggen: “Ik ben toch goed verzekerd?” en daarmee het vraagstuk van brandveiligheid wegwuiven. De markt zal hen gaan dicteren, de verzekerbaarheid zal ‘duurzaam gaan veranderen’. Brandpreventie zal een economische factor van belang worden. Dat vertaalt zich in een premie die past bij het wérkelijke brand- en aansprakelijkheidsrisico dat wordt gelopen bij een veilig respectievelijk onveilig gebouw. Dat zal tot meer premiedifferentiatie leiden (trade-off).

Naarmate dit onderwerp hoger op de agenda komt, zal de waarde van onveilige gebouwen dalen, waardoor financieren én verzekeren problematischer zal worden. In ieder geval ánders, de risicopremies zullen (mogelijk fors) stijgen. De betere risico’s kunnen daarentegen dan een lagere premie verwachten, immers ‘de vervuiler betaalt’.

Kies voor de Assurtiefmethode

De Assurtiefmethode is een doordachte manier om het risicobewustzijn te bevorderen, juist ook -in úw belang- bij uw buren. Kies door samenwerking voor meer continuïteit van uw bedrijf en een lagere premie. Assurtief biedt u daarvoor een onafhankelijk online platform, gratis door sponsoring. Door uw aanmelding brengt u, zonder verder nog iets te doen, een positieve communicatie in uw omgeving op gang. U zet daarmee het onderwerp 'brandveiligheid en bewustwording' op de kaart. Dat is pure winst!

Lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage

 

Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."