Nablussen De Buitenwacht

Samenwerkende ondernemers

Meer bedrijfscontinuïteit

Assurtief is hét gratis platform waar risicobewuste bedrijven en instellingen samenwerken. Samen naar meer bedrijfscontinuïteit door maximaal in te zetten op het voorkómen van brand. Samen naar een eerlijke(r) premie, gezien vanuit het standpunt dat goed gedrag beloond dient te worden.

Kans en gevolg

De enorme stijging van het aantal zeer grote branden is opvallend. Dat raakt iedereen. Direct, door de ernstige gevolgen zelf te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. Gelukkig is de kans op brand relatief gezien nog steeds klein. En inderdaad het overkomt meestal een ander. Juist daardoor ligt onderschatting van de kans én de gevolgen op de loer.

Brandoorzaak van buitenaf

Brandveiligheid reikt verder dan de (erf)grens van een onderneming. Elk aangrenzend gebouw of bedrijf kan een óngekend brandrisico vormen. Ingeval van illegaliteit mogelijk zelfs een forse extra bedreiging.

Drie brandende vragen over uw buurman'.

Brandveilig is ook duurzaam

Brand is een ramp voor de direct betrokkenen, mens en dier. Voor het milieu is élke brand minder pure winst. Brandveilig en duurzaam gaan dus hand in hand.

Vertrouwen is de basis

Uniek en onafhankelijk

Assurtief biedt een uniek en marktbreed platform. Een strategische samenwerking om échte preventie te stimuleren. Voorkómen vanuit intrinsieke motivatie en eigen belang, continuïteit. Bij verandering van gedrag spelen de mens en relatievorming een cruciale rol. Vertrouwen is daarbij een onmisbare pijler.

Invloed op omgeving en premie

Aanmelding vergroot het omgevingsbewustzijn en daarmee verkleint de kans op brand. Risicobewuste verzekerden kunnen een gunstiger premie en/of voorwaarden bedingen. Samenwerking versterkt de invloed op de marktwerking.

'Assurtief In Beeld' laat u in 2 minuten zien hoe het werkt.

Openheid

Zodra een substantieel aantal deelnemers meedoen, kan iedereen op de website van Assurtief zien wie dat zijn. Indirect dus óók wie niet meedoen. Dat geeft een uniek overzicht op het brandrisico in uw directe omgeving. Aanmelden kan per direct en zónder kosten!

Er verandert 'niets'..

Uw adviseur blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet te veranderen van verzekeraar. Informeer uw adviseur of verzekeraar wél over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."